Мисия и цели

Основната цел и задача на проекта е да се създаде биологически активен малц от лимец за използване в хранителн0-вкусовата промишленост – пивоварна, сладкарска и пекарска промишленост, както и да се разпространят получените познания чрез системата за професионално образование в България и чужбина. Има данни за използване на брашно от лимец в пекарската промишленост, но не и за използването на лимеца за малц. Това твърдение се базира на проведени консултации със Съюза на пивоварите в България (www.pivovari.com/chlenove) и с други професионални партньори на Селскостопанската Академия. Методологията, прехвърлена от Чехия у нас ще бъде адаптирана за добиване на малц от вида лимец, който вирее в България. Сдобиването с биологично активен малц от лимец е нов момент за нашата страна.

Проектът включва тестване на различни начини на малцуване и пивоварство.

Описание на процеса на малцуване и на технологията вижте: (тук).

Проектното предложение включва трансфер и адаптиране на технологии и методологии в един и същ сектор – Селското стопанство. Успешното приложение на дейностите в допълнение позволява прилагането на технологията от селскостопанския сектор и зърнопроизводството в хранителната и пивоварната промишленост, и допринася за нови познания за производството на бира и други продукти с подобрени качества за потребителите, които следват здравословен начин на живот.

По време  и след края на този проект се създава възможност за обучение на хора от пазара на труда, в резултат на което се очаква увеличаване броя на квалифицирани специалисти в по-горе споменатите сектори. След трансфера на технологии, обучителната методология ще бъде адаптирана, развита и интегрирана в системата за професионално образование на ССА, ИКХТ, както и на други заинтересувани страни, което от своя страна ще осигури обучението на специалисти на европейско ниво и в различни сектори.