Програма Леонардо да Винчи

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Цели

   * Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;

   * Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;

   * Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи.

Оперативни цели

                      * Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 на година до края на Програмата “Учене през целия живот”;

   * Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите, предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;

   * Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;

   * Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;

   * Да насърчава изучаването на чужди езици;

   * Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии.

Целеви групи

* Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;

   * Лица на пазара на труда;

   * Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;

   * Учители, обучители и друг персонал от тези организации;

   * Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;

   * Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;

   * Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;

   * Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;

   * Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;

   * Висши учебни заведения;

   * Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.